ترجمه فعل های مضارع (مضارع مجزوم و منصوب)+ اسلوب شرط